Profesjonalizm, Jakość, Bezpieczeństwo
Biuletyn Informacji Publicznej PKS Staszów: bip

ZARZĄDZENIE NR 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o.

z dnia 31.08.2016r. w sprawie ustalenia cen biletów za przewozy osób w krajowej i międzymiastowej komunikacji autobusowej.

Do wprowadzenia zmian w cenach za przewozy osób , przewoźników upoważnia:

 • zmiana brzmienia art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 roku o cenach zawarta w Dz. U. Nr 106 z roku 1998 poz. 668 art.39, a także

 • stanowisko zawarte w piśmie nr TF2-jt ? 3510/11/98 z dnia 7 września 1998 r. Dyrektora Departamentu Finansów i Analiz Ekonomicznych

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ? tekst pierwotny Dz. U. z 1992 r. Nr 54 poz. 254

z późniejszymi zmianami.

Tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 175 poz. 1440 z późniejszymi zmianami.

Zarządza się co następuje:

§1

 1. Ustala się ceny biletów za przewozy osób w międzymiastowej komunikacji autobusowej zwykłej na odległość do 150 km określonych w załącznikach Nr 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 do Zarządzenia na podstawie:

a) biletów jednorazowych normalnych - tabela Nr 1, tabela Nr 4, tabela Nr 5, tabela Nr 6, tabela N 7, tabela Nr 10, tabela Nr 11, tabela Nr 13, tabela Nr 14

b) biletów miesięcznych imiennych ogólnodostępnych normalnych - załącznik Nr 15

c) biletów miesięcznych imiennych szkolnych ulga 49% - załącznik Nr 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33

d) biletów miesięcznych imiennych ulgowych ulga 37% - załącznik Nr 17

e) biletów miesięcznych imiennych ulgowych ulga 51% - załącznik Nr 18.

f) biletów miesięcznych imiennych ulgowych ulga 93% - załącznik Nr 19

g) biletów miesięcznych imiennych ulgowych ulga 78% - załącznik Nr 20

h) biletów miesięcznych imiennych ulgowych ulga 33% - załącznik Nr 21

i) biletów miesięcznych imiennych załącznik Nr 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33

 1. Ustala się ceny biletów za przewozy osób w międzymiastowej komunikacji autobusowej pospiesznej, której odległość przekracza 200 km określonych w załączniku Nr 3, 4, 14

 1. biletów jednorazowych normalnych ?tabela Nr 2, tabela Nr 3 tabela Nr 15

 1. Ustala się ceny biletów za przewozy osób w międzymiastowej komunikacji autobusowej przyspieszonej,

której odległość nie przekracza 200 km określonych w załącznikach Nr 9.

a) biletów jednorazowych normalnych ? tabela Nr 8

§ 2

  1. Do biletów wymienionych w § 1 pkt.1a, 2a, 3a stosowane są ulgi zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

załącznik nr 22, 23,24

. W ramach ulg handlowych stosuje się:

- 10% ulgę handlową dla studentów na określonych kursach

  • 20% i 30% ulgę handlową dla studentów w określonych kursach

  • 25% zniżkę na określonych kursach

  • 50% ulgę handlową dla dziecka do 6 lat w kursach pośpiesznych

  • 20% ulgę handlową dla seniorów pow.65 roku życia na określonych kursach

§ 3

Szczegółowe warunki stosowania cen biletów zawiera załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 4

Ustala się , że rzeczy dopuszczone do przewozu, w zależności od ich rozmiarów, ilości i sposobu rozmieszczenia, mogą być przewożone bezpłatnie lub za opłatą przewidzianą w taryfie.

§ 5

Ustala się, że za przewóz psa pobiera się opłatę w wysokości 50% ceny biletu normalnego jednorazowego

§6

Ceny biletów o których mowa § 1 obowiązują na przewóz osób w regularnej komunikacji publicznej , zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Staszowie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r , jednocześnie traci moc Zarządzenie

Nr 18/VI/2013 z dnia 30.12.2013r.

Otrzymują:

1 x Dział Przewozów

1 x a/a

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej

 w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 1

Szczegółowe warunki stosowania cen biletów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Staszowie

Opłata za przewóz osób

   1. Opłatę za przewóz osób ustala się za rzeczywistą odległość przewozu, z właściwej strefy kilometrowej, po uwzględnieniu ewentualnych uprawnień podróżnych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, określonych w odrębnych przepisach.

   2. Za zajęcie w autobusie miejsca numerowanego, oznaczonego w bilecie na przejazd lub miejscówce, nie pobiera się opłat.

Odległość przewozu

   1. Rzeczywista odległość przewozu jest to odległość pomiędzy punktami zatrzymania się autobusu, na których mogą wsiadać i wysiadać pasażerowie(przystanki).

   2. Odległość rzeczywistą podaje się w cennikach biletowych i rozkładach jazdy oddzielnie dla każdej linii autobusowej.

   3. Do ustalenia rzeczywistej odległości przewozu dla pasażerów wysiadających na przystankach tylko dla wysiadających, przyjmuje się odległość do najbliższego przystanku dla wsiadających i wysiadających.

   4. Do ustalenia ceny biletu za przewóz lub z przystanku na terenie miasta (miejscowości) z więcej niż jednym przystankiem przyjmuje się rzeczywistą odległość przewozu między tymi przystankami, zaokrągloną do pełnych kilometrów, ale nie krótszą niż 1 kilometr(odległość poniżej 500 m opuszcza się, a odległość 500m i więcej zaokrągla się wzwyż).

   5. Do odległości przewozu miedzy przystankami nie jest wliczany dodatkowy przejazd autobusu, jeżeli po opuszczeniu trasy głównej ponownie wjedzie on na trasę główną na tym samym przystanku.

Zasady korzystania z biletu miesięcznego

   1. W razie korzystania przez podróżnego przy przejazdach ?tam? lub ?z powrotem? z innego środka komunikacji bilet miesięczny wydawany jest z ważnością na przejazd w jedną stronę. Za bilet taki pobiera się połowę ceny.

   2. Jeżeli przejazdy w kierunku ?tam? odbywają się inną trasą niż przejazd w kierunku ?z powrotem? do ustalenia ceny biletu miesięcznego przyjmuje się połowę sumy odległości przejazdu w obu kierunkach.

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 2

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

TABELA NR 1

Cena biletów jednorazowych normalnych ? komunikacja zwykła

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

Strefa nr 1

2,50

2,31

0,19

Do 4

3,60

3,33

0,27

5-6

4,40

4,07

0,33

7 ? 10

5,00

4,63

0,37

11 ? 15

5,90

5,46

0,44

16 ? 20

6,50

6,02

0,48

21 ? 25

6,90

6,39

0,51

26 ? 30

7,80

7,22

0,58

31 ? 35

8,50

7,87

0,63

36 ? 40

9,00

8,33

0,67

41 ? 50

9,80

9,07

0,73

51 ? 60

11,00

10,19

0,81

61 ? 70

12,00

11,11

0,89

71 ? 80

13,00

12.04

0,96

81 ? 90

14,50

13,43

1,07

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik 3

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

TABELA NR 2

Cena biletów jednorazowych normalnych ? komunikacja pośpieszna

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do 20

8,00

7,41

0,59

21 ? 40

14,00

12,96

1,04

41 ? 60

18,00

16,67

1,33

61-80

21,00

19,44

1,56

81-100

22,00

20,37

1,63

101-110

23,00

21,30

1,70

111-120

26,00

24,07

1,93

121-140

30,00

27,78

2,22

141-160

34,00

31,48

2,52

161-180

35,00

32,41

2,59

181-200

39,00

36,11

2,89

201-220

44,00

40,74

3,26

221-240

47,00

43,52

3,48

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 4

Tabela cen biletów jednorazowych normalnych

KOMUNIKACJA POŚPIESZNA

TABELA NR 3

Za odległość w km

Bilet NORMALNY

Cena biletu w złotych

Brutto

Netto

VAT

do 20

8,00

7,41

0,59

21 - 50

14,00

14,81

1,19

51 - 70

19,00

17,59

1,41

71 - 80

21,00

19,44

1,56

81 - 100

22,00

20,37

1,63

101 - 110

23,00

21,30

1,70

111 - 120

28,00

25,93

2,07

121 - 140

30,00

27,78

2,22

141 - 160

33,00

30,56

2,44

161 - 180

39,00

36,11

2,89

181 - 200

40,00

37,04

2,96

201 - 220

44,00

40,74

3,26

221 - 240

47,00

43,52

3,48

241 - 300

48,00

44,44

3,56

301 - 340

49,00

45,37

3,63

341 - 380

52,00

48,15

3,85

381 - 420

56,00

51,85

4,15

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 5

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

TABELA NR 4

Cena biletów jednorazowych normalnych ? komunikacja zwykła

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do 4

2,60

2,41

0,19

5 ? 8

3,00

2,78

0,22

9 ? 12

3,50

3,24

0,26

13 ? 19

4,00

3,70

0,30

20 ? 22

4,50

4,17

0,33

23 ? 26

5,20

4,81

0,39

27 ? 40

6,00

5,56

0,44

41 ? 50

7,00

6,48

0,52

51 ? 60

8,00

7,41

0,59

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 6

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

TABELA NR 5

Cena biletów jednorazowych normalnych ? komunikacja zwykła

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do 10

2,40

2,24

0,16

11 ? 25

3,00

2,80

0,20

25,1 ? 26

4,60

4,26

0,34

27 ? 40

5,40

5,00

0,40

41 ? 60

6,00

5,56

0,44

61 - 85

10,00

9,26

0,74

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 7

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

TABELA NR 6

Cena biletów jednorazowych normalnych ? komunikacja zwykła

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

Do 4

2,50

2,31

0,19

5 ? 8

3,00

2,78

0,22

9 ? 10

3,50

3,24

0,26

11 ? 18

4,00

3,70

0,30

19 ? 26

4,50

4,17

0,33

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 8

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

TABELA NR 7

Cena biletów jednorazowych normalnych ? komunikacja zwykła

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

Strefa nr 1

2,60

2,41

0,19

do 3

3,60

3,33

0,27

4-6

4,00

3,70

0,30

7-10

4,70

4,35

0,35

11-24

5,00

4,63

0,37

25-32

6,50

6,02

0,48

33-40

7,00

6,48

0,52

41-50

8,50

7,87

0,63

51-65

11,00

10,19

0,81

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 9

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

TABELA NR 8

Cena biletów jednorazowych normalnych ? komunikacja przyspieszona

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do 3

4,20

3,98

0,31

4 ? 6

5,00

4,63

0,37

7 ? 10

5,50

5,09

0,41

11 ? 15

6,50

6,02

0,48

16 ? 20

7,00

6,48

0,52

21 ? 25

8,00

7,40

0,60

26 ? 30

9,00

8,33

0,67

31 ? 35

10,00

9,26

0,74

36 ? 40

11,00

10,19

0,81

41 ? 50

11,50

10,65

0,85

51 ? 60

15,00

13,89

1,11

61 ? 70

16,00

14,81

1,19

71 ? 80

18,00

16,67

1,33

81 ? 90

19,50

18,06

1,44

91 ? 100

21,00

19,44

1,56

101 ? 110

25,00

23,15

1,85

111 ? 120

26,00

24,07

1,93

121 ? 145

28,00

25,93

2,07

146 ? 160

29,00

26,85

2,15

161 ? 180

30,00

27,78

2,22

181 ? 200

31,00

28,70

2,30

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej

 w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 10

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

TABELA NR 10

Cena biletów jednorazowych normalnych ? komunikacja zwykła

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do 7

3,10

2,87

0,23

11 - 16

3,7 0

3,43

0,27

17 - 20

4,60

4,26

0,34

21 - 25

5,10

4,72

0,38

26 - 30

5,60

5,19

0,41

31 - 35

6,10

5,65

0,45

36 - 50

6,70

6,20

0,50

51 - 55

7,70

7,13

0,57

56 - 60

8,20

7,59

0,61

61 -65

8,70

8,06

0,64

66 - 75

11,00

10,19

0,81

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 11

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

TABELA NR 12

Cena biletów jednorazowych normalnych ? komunikacja zwykła

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do 3

2,50

2,31

0,19

4 ? 6

2,90

2,69

0,21

7 ? 10

3,30

3,06

0,24

11 ? 12

4,00

3,70

0,30

13 ? 15

4,30

3,98

0,32

16 ? 20

4,60

4,26

0,34

21 ? 24

5,20

4,81

0,39

25 ? 30

6,00

5,56

0,44

31 ? 35

6,70

6,20

0,50

36 ? 40

7,40

6,85

0,55

41 ? 50

8,00

7,41

0,59

51 ? 60

9,20

8,52

0,68

61 ? 80

11,40

10,56

0,84

81 ? 90

12,60

11,67

0,93

91 ? 100

13,60

12,59

1,01

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 12

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

TABELA NR 13

Cena biletów jednorazowych normalnych ? komunikacja zwykła

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do 4

3,50

3,24

0,26

5 ? 10

4,00

3,70

0,30

11 ? 12

4,50

4,17

0,33

13 ? 20

5,00

4,63

0,37

21 ? 24

5,50

5,09

0,41

25 ? 27

6,00

5,56

0,44

27,1 - 28

6,50

6,02

0,48

28,1 ? 35

7,00

6,48

0,52

36 ? 50

8,00

7,41

0,59

51 ? 60

8,50

7,87

0,63

61 ? 70

11,00

10,16

0,81

71 ? 80

13,00

12,04

0,96

81 ? 85

13,30

12,31

0,99

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 13

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

TABELA NR 14

Cena biletów jednorazowych normalnych ? komunikacja zwykła

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do 10

3,70

3,46

0,24

11-20

5,10

4,77

0,33

21-30

6,70

6,26

0,44

31-40

8,20

7,66

0,54

41-50

9,00

8,41

0,59

51-60

10,30

9,62

0,68

61-70

11,50

10,75

0,75

71-80

13,10

12,24

0,86

81-90

14,60

13,64

0,96

91-100

16,30

15,23

1,07

101-140

18,00

16,67

1,33

141-160

21,50

20,09

1,41

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 14

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

TABELA NR 15

Cena biletów jednorazowych normalnych ? komunikacja pośpieszna

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do 20

8,00

7,41

0,59

21 ? 40

13,00

12,04

0,96

41 ? 60

14,00

12,96

1,04

61-80

21,00

19,44

1,56

81-100

24,00

22,22

1,78

101-110

27,00

25,00

2,00

111-120

29,00

26,85

2,15

121-145

30,00

27,78

2,22

146-160

33,00

30,56

2,44

161-180

35,00

32,41

2,59

181-200

38,00

35,19

2,81

201-220

42,00

38,89

3,11

221-240

44,00

40,74

3,26

241-260

47,00

43,52

3,48

261-280

51,00

47,22

3,78

281-320

53,00

49,07

3,93

321-350

56,00

51,85

4,15

351-370

59,00

54,63

4,37

371-400

62,00

57,41

4,59

401-450

70,00

64,81

5,19

451-500

80,00

74,07

5,93

501-550

85,00

78,70

6,30

551-600

90,00

83,33

6,67

601-700

100,00

92,59

7,41

701-750

110,00

101,85

8,15

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 15

Tabela cen biletów MIESIĘCZNYCH imiennych ogólnodostępnych NORMALNYCH

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

VAT

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

strefa nr 1

67,00

62,04

4,96

do 3

99,00

91,67

7,33

4-6

115,00

106,48

8,52

7-10

128,00

118,52

9,48

11-12

149,00

137,96

11,04

13-15

155,00

143,52

11,48

16-20

165,00

152,78

12,22

21-25

184,00

170,37

13,63

26-30

206,00

190,74

15,26

31-35

225,00

208,33

16,67

36-40

243,00

225,00

18,00

41-50

260,00

240,74

19,26

51-60

290,00

268,52

21,48

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa

Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 16

Tabela cen biletów MIESIĘCZNYCH IMIENNYCH SZKOLNYCH ulga ? 49%

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

VAT

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

strefa nr 1

34,17

31,64

2,53

do 3

50,49

46,75

3,74

4-6

58,65

54,31

4,34

7-10

65,28

60,44

4,84

11-12

75,99

70,36

5,63

13-15

79,05

73,19

5,86

16-20

84,15

77,92

6,23

21-25

93,84

86,89

6,95

26-30

105,06

97,28

7,78

31-35

114,75

106,25

8,50

36-40

123,93

114,75

9,18

41-50

132,60

122,78

9,82

51-60

147,90

136,94

10,96

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji

Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 17

Cena biletów miesięcznych imiennych ulgowych ? ulga ? 37%

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do3

62,37

57,75

4,62

4-6

72,45

67,08

5,37

7 - 10

80,64

74,67

5,97

11 - 12

93,87

86,92

6,95

13 - 15

97,65

90,42

7,23

16 - 20

103,95

96,25

7,70

21 - 25

115,92

107,33

8,59

26 - 30

129,78

120,17

9,61

31 - 35

141,75

131,25

10,50

36 - 40

150,09

141,75

11,34

41 - 50

163,80

151,67

12,13

51 - 60

182,70

169,17

13,53

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji

Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 18

Cena biletów miesięcznych imiennych ulgowych ? ulga ? 51%

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do3

48,51

44,92

3,59

4-6

56,35

52,18

4,17

7 - 10

62,72

58,07

4,65

11 - 12

73,01

67,60

5,41

13 - 15

75,95

70,32

5,63

16 - 20

80,85

74,86

5,99

21 - 25

90,16

83,48

6,68

26 - 30

100,94

93,46

7,48

31 - 35

110,25

102,08

8,17

36 - 40

119,07

110,25

8,82

41 - 50

127,40

117,96

9,44

51 - 60

142,10

131,57

10,53

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji

Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 19

Cena biletów miesięcznych imiennych ulgowych ? ulga ? 93%

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do3

6,93

6,42

0,51

4-6

8,05

7,45

0,60

7 - 10

8,96

8,30

0,66

11 - 12

10,43

9,66

0,77

13 - 15

10,85

10,05

0,80

16 - 20

11,55

10,69

0,86

21 - 25

12,88

11,93

0,95

26 - 30

14,42

13,35

1,07

31 - 35

15,75

14,58

1,17

36 - 40

17,01

15,75

1,26

41 - 50

18,20

16,85

1,35

51 - 60

20,30

18,80

1,50

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji

Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 20

Cena biletów miesięcznych imiennych ulgowych ? ulga ? 78%

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

VAT

do3

21,78

20,17

1,61

4-6

25,30

23,43

1,87

7 - 10

28,16

26,07

2,09

11 - 12

32,78

30,35

2,43

13 - 15

34,10

31,57

2,53

16 - 20

36,30

33,61

2,69

21 - 25

40,48

37,48

3,00

26 - 30

45,32

41,96

3,36

31 - 35

49,50

45,83

3,67

36 - 40

53,46

49,50

3,96

41 - 50

57,20

52,96

4,24

51 - 60

63,80

59,07

4,73

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 21

Tabela cen biletów MIESIĘCZNYCH IMIENNYCH ulga ? 33%

Za odległość w km

Cena biletu w złotych

VAT

Brutto ( z VAT )

Netto ( bez VAT )

strefa nr 1

44,89

41,56

3,33

do 3

66,33

61,42

4,91

4-6

77,05

71,34

5,71

7-10

85,76

79,41

6,35

11-12

99,83

92,44

7,39

13-15

103,85

96,16

7,69

16-20

110,55

102,36

8,19

21-25

123,28

114,15

9,13

26-30

138,02

127,80

10,22

31-35

150,75

139,58

11,17

36-40

162,81

150,75

12,06

41-50

174,20

161,30

12,90

51-60

194,30

179,91

14,39

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji

Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o

Załącznik Nr 22

Tabela cen biletów ulgowych jednorazowych stosowanych w komunikacji zwykłej do tabeli Nr 1

Odległość

w km

Cena biletu normalnego

Ceny biletów ulgowych

   

95%

93%

78%

49%

37%

0 -4

3,60

0,18

0,25

0,79

1,84

2,27

5-6

4,40

0,22

0,31

0,97

2,24

2,77

7-10

5,00

0,25

0,35

1,10

2,55

3,15

11-15

5,90

0,30

0,41

1,30

3,01

3,72

16-20

6,50

0,33

0,46

1,43

3,32

4,10

21-25

6,90

0,35

0,48

1,52

3,52

4,35

26-30

7,80

0,39

0,55

1,72

3,98

4,91

31-35

8,50

0,43

0,60

1,87

4,34

5,36

36-40

9,00

0,45

0,63

1,98

4,59

5,67

41-50

9,80

0,49

0,69

2,16

5,00

6,17

51-60

10,00

0,55

0,88

2,42

5,61

6,93

61-70

12,00

0,60

0,84

2,64

6,12

7,56

71-80

13,00

0,65

0,91

2,86

6,63

8,19

81-90

14,50

0,73

1,02

3,19

7,40

9,14

91-100

15,50

0,78

1,09

3,41

7,91

9,77

101-110

17,00

0,85

1,19

3,74

8,67

10,71

111-120

18,00

0,90

1,26

3,96

9,18

11,34

121-130

18,50

0,93

1,30

4,07

9,44

11,66

131-140

19,50

0,98

1,37

4,29

9,95

12,29

141-150

22,50

1,13

1,58

4,95

11,48

14,18

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej

  w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 23

Tabela cen biletów ulgowych stosowanych w komunikacji

pospiesznej do tabeli Nr 3

Odległość

w km

Cena biletu normalnego

Ceny biletów ulgowych

   

95%

78%

51%

37%

do 20

8,00

0,40

1,76

3,92

5,04

21-50

14,00

0,70

3,08

6,86

8,82

51-70

19,00

0,95

4,18

9,31

11,97

71-80

21,00

1,05

4,62

10,29

13,23

81-100

22,00

1,10

4,84

10,78

13,86

101-110

23,00

1,15

5,06

11,27

14,49

111-120

28,00

1,40

6,16

13,72

17,64

121-140

30,00

1,50

6,60

14,70

18,90

141-160

33,00

1,65

7,26

16,17

20,79

161-180

39,00

1,95

8,58

19,11

24,59

181-200

40,00

2,00

8,80

19,60

25,20

201-220

44,00

2,20

9,68

21,56

27,72

221-240

47,00

2,35

10,34

23,03

29,61

241-300

48,00

2,40

10,56

23,52

30,24

Załącznik do Zarządzenia 9/VII/2016

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej

  w Staszowie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 24

Tabela cen biletów ulgowych stosowanych w komunikacji

pospiesznej do tabeli Nr 15

Odległość

w km

Cena biletu normalnego

Ceny biletów ulgowych

   

95%

78%

51%

37%

do 20

8,00

0,40

1,76

3,92

5,04

21-40

13,00

0,65

2,86

6,37

8,19

41-60

14,00

0,70

3,08

6,86

8,82

61-80

21,00

1,05

4,62

10,29

13,23

81-100

24,00

1,20

5,28

11,76

15,12

101-110

27,00

1,35

5,94

13,23

17,01

111-120

29,00

1,45

6,38

14,21

18,27

121-145

30,00

1,50

6,60

14,70

18,90

146-160

33,00

1,65

7,26

16,17

20,79

161-180

35,00

1,75

7,70

17,15

22,05

181-200

38,00

1,90

8,36

18,62

23,94

201-220

42,00

2,10

9,24

20,58

26,46

221-240

44,00

2,20

9,68

21,56

27,72

241-260

47,00

2,35

10,34

23,03

29,61

261-280

51,00

2,55

11,22

24,99

32,13

281-320

53,00

2,65

11,66

25,97

33,39

321-350

56,00

2,80

12,32

27,44

35,28

351-370

59,00

2,95

12,98

28,91

37,17

371-400

62,00

3,10

13,64

30,38

39,06

401-450

70,00

3,50

15,40

34,30

44,10

451-500

80,00

4,00

17,60

39,20

50,40

501-550

85,00

4,25

18,70

41,65

53,55

551-600

90,00

4,50

19,80

44,10

56,70

601-700

100,00

5,00

22,00

49,00

63,00

701-750

110,00

5,50

24,20

53,90

69,30